بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های کیا سراتو

قیمت کیا سراتو 1600 قیمت کیا سراتو 1600
کیا سراتو 1600
سال:
2013 - 2016
از:
1,091,000,000
تا:
1,776,000,000
قیمت کیا سراتو 1600 کوپه قیمت کیا سراتو 1600 کوپه
کیا سراتو 1600 کوپه
سال:
2010 - 2013
از:
801,400,000
تا:
1,106,000,000
قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ دنده ای قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ دنده ای
کیا سراتو 1600 مونتاژ دنده ای
سال:
1393 - 1397
از:
809,400,000
تا:
1,039,000,000
قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ دنده ای آپشنال قیمت کیا سراتو 1600 مونتاژ دنده ای آپشنال
کیا سراتو 1600 مونتاژ دنده ای آپشنال
سال:
1396 - 1397
از:
931,700,000
تا:
1,074,000,000
قیمت کیا سراتو 1600 نیوفیس قیمت کیا سراتو 1600 نیوفیس
کیا سراتو 1600 نیوفیس
سال:
2017 - 2018
از:
1,744,000,000
تا:
1,866,000,000
قیمت کیا سراتو 2000 TD قیمت کیا سراتو 2000 TD
کیا سراتو 2000 TD
سال:
2008 - 2009
از:
705,700,000
تا:
761,900,000
قیمت کیا سراتو 2000 TD فیس لیفت قیمت کیا سراتو 2000 TD فیس لیفت
کیا سراتو 2000 TD فیس لیفت
سال:
2010 - 2013
از:
923,500,000
تا:
1,148,000,000
قیمت کیا سراتو 2000 YD قیمت کیا سراتو 2000 YD
کیا سراتو 2000 YD
سال:
2014 - 2016
از:
1,431,000,000
تا:
1,638,000,000
قیمت کیا سراتو 2000 کوپه قیمت کیا سراتو 2000 کوپه
کیا سراتو 2000 کوپه
سال:
2014 - 2016
از:
1,274,000,000
تا:
1,763,000,000
قیمت کیا سراتو 2000 کوپه نیوفیس قیمت کیا سراتو 2000 کوپه نیوفیس
کیا سراتو 2000 کوپه نیوفیس
سال:
2016 - 2017
از:
2,304,000,000
تا:
2,553,000,000
قیمت کیا سراتو 2000 مونتاژ قیمت کیا سراتو 2000 مونتاژ
کیا سراتو 2000 مونتاژ
سال:
1393 - 1397
از:
916,300,000
تا:
1,305,000,000
قیمت کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال قیمت کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال
سال:
1396 - 1398
از:
1,207,000,000
تا:
1,458,000,000
قیمت کیا سراتو 2000 نیوفیس قیمت کیا سراتو 2000 نیوفیس
کیا سراتو 2000 نیوفیس
سال:
2017 - 2018
از:
1,969,000,000
تا:
2,780,000,000

برآورد

اخبار