تولیدکنندگان کیا کیا کیا پیکانتو

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های کیا پیکانتو

قیمت کیا پیکانتو اتوماتیک قیمت کیا پیکانتو اتوماتیک
کیا پیکانتو اتوماتیک
سال:
2004 - 2015
از:
285,100,000
تا:
861,200,000
قیمت کیا پیکانتو اتوماتیک نیوفیس قیمت کیا پیکانتو اتوماتیک نیوفیس
کیا پیکانتو اتوماتیک نیوفیس
سال:
2016 - 2017
از:
1,084,000,000
تا:
1,193,000,000

برآورد

اخبار