بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های مزدا وانت

قیمت مزدا وانت 2000 تک کابین بنزینی قیمت مزدا وانت 2000 تک کابین بنزینی
مزدا وانت 2000 تک کابین بنزینی
سال:
1383 - 1396
از:
260,800,000
تا:
516,000,000
قیمت مزدا وانت 2000 تک کابین دوگانه قیمت مزدا وانت 2000 تک کابین دوگانه
مزدا وانت 2000 تک کابین دوگانه
سال:
1383 - 1396
از:
269,000,000
تا:
532,200,000
قیمت مزدا وانت 2000 دو کابین بنزینی قیمت مزدا وانت 2000 دو کابین بنزینی
مزدا وانت 2000 دو کابین بنزینی
سال:
1383 - 1396
از:
258,600,000
تا:
511,700,000
قیمت مزدا وانت 2000 دو کابین دوگانه قیمت مزدا وانت 2000 دو کابین دوگانه
مزدا وانت 2000 دو کابین دوگانه
سال:
1383 - 1396
از:
247,700,000
تا:
523,000,000

برآورد

اخبار