تولیدکنندگان مزدا مزدا مزدا 3 مونتاژ

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های مزدا 3 مونتاژ

قیمت مزدا 3 مونتاژ تیپ 1 قیمت مزدا 3 مونتاژ تیپ 1
مزدا 3 مونتاژ تیپ 1
سال:
1386 - 1389
از:
635,700,000
تا:
802,100,000
قیمت مزدا 3 مونتاژ تیپ 2 قیمت مزدا 3 مونتاژ تیپ 2
مزدا 3 مونتاژ تیپ 2
سال:
1386 - 1389
از:
649,100,000
تا:
819,000,000
قیمت مزدا 3 مونتاژ تیپ 3 قیمت مزدا 3 مونتاژ تیپ 3
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3
سال:
1386 - 1389
از:
669,100,000
تا:
844,300,000

برآورد

اخبار