بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های پراید 131

قیمت پراید 131 EX قیمت پراید 131 EX
پراید 131 EX
سال:
1391 - 1392
از:
158,800,000
تا:
167,700,000
قیمت پراید 131 EX دوگانه قیمت پراید 131 EX دوگانه
پراید 131 EX دوگانه
سال:
1391 - 1392
از:
168,600,000
تا:
177,900,000
قیمت پراید 131 LE قیمت پراید 131 LE
پراید 131 LE
سال:
1391 - 1392
از:
174,600,000
تا:
183,600,000
قیمت پراید 131 SE قیمت پراید 131 SE
پراید 131 SE
سال:
1392 - 1399
از:
187,500,000
تا:
256,100,000
قیمت پراید 131 SE دوگانه قیمت پراید 131 SE دوگانه
پراید 131 SE دوگانه
سال:
1392 - 1396
از:
184,000,000
تا:
223,400,000
قیمت پراید 131 SL قیمت پراید 131 SL
پراید 131 SL
سال:
1389 - 1391
از:
146,700,000
تا:
163,600,000
قیمت پراید 131 SL دوگانه قیمت پراید 131 SL دوگانه
پراید 131 SL دوگانه
سال:
1390 - 1391
از:
160,600,000
تا:
169,800,000
قیمت پراید 131 SX قیمت پراید 131 SX
پراید 131 SX
سال:
1390 - 1393
از:
159,700,000
تا:
185,800,000
قیمت پراید 131 TL قیمت پراید 131 TL
پراید 131 TL
سال:
1392 - 1394
از:
193,300,000
تا:
213,000,000
قیمت پراید 131 TL دوگانه قیمت پراید 131 TL دوگانه
پراید 131 TL دوگانه
سال:
1392 - 1394
از:
191,900,000
تا:
211,400,000

برآورد

اخبار