بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های بورگوارد BX5

قیمت بورگوارد BX5 آلتیمیت قیمت بورگوارد BX5 آلتیمیت
بورگوارد BX5 آلتیمیت
سال:
2017 - 2018
از:
1,701,000,000
تا:
2,001,000,000

برآورد

اخبار