بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های تویوتا پریوس

قیمت تویوتا پریوس تیپ A قیمت تویوتا پریوس تیپ A
تویوتا پریوس تیپ A
سال:
2016 - 2017
از:
1,744,000,000
تا:
1,972,000,000
قیمت تویوتا پریوس تیپ B قیمت تویوتا پریوس تیپ B
تویوتا پریوس تیپ B
سال:
2016 - 2017
از:
1,695,000,000
تا:
1,841,000,000
قیمت تویوتا پریوس تیپ C قیمت تویوتا پریوس تیپ C
تویوتا پریوس تیپ C
سال:
2016 - 2017
از:
1,813,000,000
تا:
1,969,000,000
قیمت تویوتا پریوس تیپ2 قیمت تویوتا پریوس تیپ2
تویوتا پریوس تیپ2
سال:
2017 - 2017
از:
1,905,000,000
تا:
1,905,000,000
قیمت تویوتا پریوس تیپ3 قیمت تویوتا پریوس تیپ3
تویوتا پریوس تیپ3
سال:
2017 - 2017
از:
2,142,000,000
تا:
2,142,000,000

برآورد

اخبار