بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های فوتون پیکاپ تونلند

قیمت فوتون پیکاپ تونلند 2000 توربو نیوفیس بنزینی قیمت فوتون پیکاپ تونلند 2000 توربو نیوفیس بنزینی
فوتون پیکاپ تونلند 2000 توربو نیوفیس بنزینی
سال:
1400 - 1401
از:
1,184,000,000
تا:
1,360,000,000
قیمت فوتون پیکاپ تونلند 2400 بنزینی قیمت فوتون پیکاپ تونلند 2400 بنزینی
فوتون پیکاپ تونلند 2400 بنزینی
سال:
1393 - 1398
از:
658,900,000
تا:
1,062,000,000
قیمت فوتون پیکاپ تونلند 2800 توربو نیوفیس دیزلی قیمت فوتون پیکاپ تونلند 2800 توربو نیوفیس دیزلی
فوتون پیکاپ تونلند 2800 توربو نیوفیس دیزلی
سال:
1400 - 1402
از:
1,295,000,000
تا:
1,480,000,000
قیمت فوتون پیکاپ تونلند 2800 دیزلی قیمت فوتون پیکاپ تونلند 2800 دیزلی
فوتون پیکاپ تونلند 2800 دیزلی
سال:
1393 - 1399
از:
792,800,000
تا:
1,154,000,000
قیمت فوتون پیکاپ تونلند G7 اتوماتیک قیمت فوتون پیکاپ تونلند G7 اتوماتیک
فوتون پیکاپ تونلند G7 اتوماتیک
سال:
1402 - 1402
از:
1,815,000,000
تا:
1,815,000,000

برآورد

اخبار