بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های بنز کلاس C

قیمت بنز کلاس C C180 اتوماتیک قیمت بنز کلاس C C180 اتوماتیک
بنز کلاس C C180 اتوماتیک
سال:
2000 - 2009
از:
1,101,000,000
تا:
1,765,000,000
قیمت بنز کلاس C C180 دنده ای قیمت بنز کلاس C C180 دنده ای
بنز کلاس C C180 دنده ای
سال:
1993 - 2000
از:
300,800,000
تا:
595,200,000
قیمت بنز کلاس C C200 فیس قدیم قیمت بنز کلاس C C200 فیس قدیم
بنز کلاس C C200 فیس قدیم
سال:
2005 - 2014
از:
817,200,000
تا:
4,705,000,000
قیمت بنز کلاس C C200 نیوفیس قیمت بنز کلاس C C200 نیوفیس
بنز کلاس C C200 نیوفیس
سال:
2015 - 2016
از:
9,119,000,000
تا:
10,226,000,000
قیمت بنز کلاس C C230 اتوماتیک قیمت بنز کلاس C C230 اتوماتیک
بنز کلاس C C230 اتوماتیک
سال:
2005 - 2014
از:
1,378,000,000
تا:
3,466,000,000
قیمت بنز کلاس C C240 اتوماتیک قیمت بنز کلاس C C240 اتوماتیک
بنز کلاس C C240 اتوماتیک
سال:
2001 - 2003
از:
629,500,000
تا:
796,300,000
قیمت بنز کلاس C C240 دنده ای قیمت بنز کلاس C C240 دنده ای
بنز کلاس C C240 دنده ای
سال:
2001 - 2003
از:
581,700,000
تا:
721,200,000
قیمت بنز کلاس C C280 اتوماتیک قیمت بنز کلاس C C280 اتوماتیک
بنز کلاس C C280 اتوماتیک
سال:
2006 - 2010
از:
1,685,000,000
تا:
2,697,000,000
قیمت بنز کلاس C C300 اتوماتیک قیمت بنز کلاس C C300 اتوماتیک
بنز کلاس C C300 اتوماتیک
سال:
2009 - 2010
از:
2,579,000,000
تا:
2,901,000,000
قیمت بنز کلاس C C300 نیوفیس قیمت بنز کلاس C C300 نیوفیس
بنز کلاس C C300 نیوفیس
سال:
2011 - 2013
از:
3,263,000,000
تا:
4,127,000,000
قیمت بنز کلاس C C350 اتوماتیک قیمت بنز کلاس C C350 اتوماتیک
بنز کلاس C C350 اتوماتیک
سال:
2008 - 2013
از:
2,219,000,000
تا:
3,894,000,000

برآورد

اخبار