بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های پژو روآ

قیمت پژو روآ ROA بنزینی قیمت پژو روآ ROA بنزینی
پژو روآ ROA بنزینی
سال:
1385 - 1387
از:
148,900,000
تا:
166,100,000
قیمت پژو روآ ROA دوگانه قیمت پژو روآ ROA دوگانه
پژو روآ ROA دوگانه
سال:
1385 - 1387
از:
155,600,000
تا:
172,900,000
قیمت پژو روآ سال ROA G2 بنزینی قیمت پژو روآ سال ROA G2 بنزینی
پژو روآ سال ROA G2 بنزینی
سال:
1388 - 1390
از:
173,600,000
تا:
193,600,000
قیمت پژو روآ سال ROA G2 دوگانه قیمت پژو روآ سال ROA G2 دوگانه
پژو روآ سال ROA G2 دوگانه
سال:
1388 - 1390
از:
185,800,000
تا:
207,200,000

برآورد

اخبار