ثبت رایگان آگهی
وضعیت فنی خودرو
تومان
تومان
تومان
تومان
سلامت داخلی و ظاهری خودرو
اعمال وضعیت بدنه خودرو (تاثیر در قیمت تا 30%)
تعداد لکه:
به طور پیش فرض درب، گلگیر و ستون در نظر گرفته شده است.