محاسبه حق بیمه شخص ثالث

انجام محاسبات بیمه شخص ثالث، بر اساس ضرایب و مقادیر سالانه تعیین شده توسط بیمه مرکزی، صورت می گیرد.