در قیمت گذاری معمولی امکان اعمال پارامترهایی مانند تعداد برگ سند و سلامت داخلی و ظاهری خودرو وجود ندارد برای انجام قیمت گذاری تخصصی بر روی آن کلیک کنید.

مشخصات اولیه خودرو
سلامت فنی ومکانیکی
تومان
تومان
تومان
تومان
سلامت داخلی و ظاهری خودرو (ویژه قیمت گذاری تخصصی)