حق بیمه شخص ثالث

تعيين مشخصات خودرو و بيمه :

گروه خودرو کاربرد خودرو
نوع خودرو تخفيف بيمه
مدت بيمه
حداکثر تعهدات در هر حادثه 1) شخص ثالث (مالي): 55,000,000 ريال
2) شخص ثالث (بدني براي هر نفر): 2,200,000,000 ريال
3) حوادث راننده (فوت و نقص عضو): 2,200,000,000 ريال